Klimat Dla ZiemiiSzkoła z klimatem
Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!

Partnerzy i przyjaciele
Partnerzy i przyjaciele
Licznik odwiedzin: 20988317

Wystawa "Zielony Klimat - działania edukacyjne oraz polskie technologie dla ochrony środowiska"
wtorek 2013-11-12
 

W dniach 12-22 listopada 2013 r. w Pałacu Kultury i Nauki, z okazji 19. Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ COP19, trwać 

 

będzie wystawa pn. "Zielony Klimat".

 

Uczestnicy podążać będą ścieżką edukacy
jną, która składać się będzie z siedem przystanków, z kt órych sześć (podzielonych na kategorie: ochrona różnorodności biologicznej, efektywność energetyczna, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, woda i ścieki) znajdzie się w PKiN, zaś siódmy umiejscowiony będzie w namiocie przed Pałacem Młodzieży.  
 
 
 

 

 

Przystanek pierwszy – Ochrona różnorodności biologicznej

Temat ochrony bioróżnorodności rozpoczyna interesującą podróż przez wystawę „Zielony klimat” ponieważ jest punktem wyjścia do rozważań na temat ochrony środowiska naturalnego i bioróżnorodności. Możliwość istnienia życia na ziemi warunkuje bowiem dbałość o poszczególne jego składniki. Ochrona bioróżnorodności łączy wszystkie bloki tematyczne przedstawione na wystawie.
Uczestnicy wystawy dowiedzą się dlaczego zachowanie różnorodności biologicznej jest ważne i co jest największym zagrożeniem dla jej zachowania oraz w jaki sposób można dbać o ochronę gatunków i przeciwdziałać nasilającemu się zjawisku ich wymierania.

Na pierwszym przystanku będziecie mieli szansę odwiedzić również nasze stoisko! 

Przystanek drugi – Efektywność energetyczna

Poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystywanie istniejących zasobów energetycznych, w perspektywie wzrastającego zapotrzebowania na energię, są obszarami do których Polska przywiązuje wielką wagę. 

 
Uczestnicy dowiedzą się, że walka ze zmianami klimatycznymi zaczyna się w domach i to już teraz, bowiem  w nowoczesnym społeczeństwie to właśnie budynki są głównymi odbiorcami energii. Oszczędzanie energii poprzez gaszenie światła, korzystanie
z energooszczędnych urządzeń i żarówek pozwala zaoszczędzić na rocznych kosztach energii oraz obniżyć emisję CO2, zaś dobra izolacja i nowoczesne okna są jednymi spośród wielu środków redukcji emisji CO2 i wysokości rachunków na ogrzewanie/chłodzenie pomieszczeń. 
Efektywność energetyczna jest istotnym czynnikiem w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.

Przystanek trzeci – Gospodarka Odpadami
Odpady i związane z nimi zagrożenia stają się coraz poważniejszym problemem w ochronie środowiska. 
Główną przyczyną powstawania nadmiernej ilości odpadów jest nieracjonalna gospodarka zasobami. Według danych GUS, obecnie w naszym kraju powstaje około 120 mln Mg odpadów przemysłowych rocznie, z których około 80% jest poddanych odzyskowi, 21,7% unieszkodliwianych (w tym 17,7% składowanych), a 3,4% magazynowanych czasowo. 
Zgromadzone na składowiskach odpady w dużym stopniu mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, których wartość szacuje się na kilkaset milionów dolarów. 25% tej sumy stanowi węgiel, 35% - cynk, ołów, żelazo i inne metale, a 40% przypada na składniki takie jak: popiół, żużel, odpady skalne, kruszywa i inne. Ponadto na składowiska odprowadza się rocznie około 10 tys. ton odpadów komunalnych stałych i od 10 mln m3 do 15 mln m3 nieczystości płynnych.
Zwiedzający wystawę będą mogli zapoznać się z zasadami racjonalnego gospodarowania odpadami oraz nowoczesnymi technologiami zastosowań popiołów w materiałach budowlanych wykorzystywanych np. w drogownictwie czy  innowacyjnymi sposobami przeróbki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

 Przystanek czwarty – Ochrona powietrza

Źródłem zanieczyszczeń powietrza są przede wszystkim przemysł oraz transport. W wyniku przemieszczania się mas powietrza na znaczne odległości, jego zanieczyszczenia należą do najgroźniejszych, ponieważ w krótkim czasie może zostać skażony znaczny obszar.
Uczestnicy wycieczki dowiedzą się, że efektywność energetyczna i walka o obniżenie emisji CO2 są ściśle powiązane z ochroną powietrza i zmianami klimatycznymi, zaś dążenie do czystego powietrza zaczyna się od gospodarstwa domowego. Podczas przystanku czwartego uczestnicy zapoznają się z Polskimi innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi związanymi zarówno
z ograniczaniem emisji szkodliwych substancji jak i wdrażania nowych czystszych technologii przemysłowych. Podczas przystanku czwartego zaprezentowane zostaną także działania Warszawy na rzecz ochrony powietrza jak promowanie transportu miejskiego czy prezentacja samochodów elektrycznych (w namiocie przed Pałacem Młodzieży).

Przystanek piąty – Odnawialne Źródła Energii

Każdy z nas korzysta z energii. Czy to w domu, siedząc przed komputerem, gotując czy też jadąc do pracy samochodem. Energia elektryczna w głównej mierze wytwarzana jest w naszym kraju z węgla kamiennego bądź brunatnego bądź pozyskiwana jest  ze spalania gazu ziemnego a rzadziej  ropy naftowej. 
Źródła, z których korzystamy są najczęściej źródłami nieodnawialnymi. Są to wspomniany węgiel kamienny/brunatny, gaz ziemny, ale też uran, wykorzystywany w elektrowniach jądrowych. 
Odnawialne źródła energii to źródła energii, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem. Chociaż nie można definitywnie stwierdzić, że energia odnawialna jest przyjazna dla środowiska, to na pewno nie szkodzi w takim stopniu, jak energia nieodnawialna. 
Uczestnicy wycieczki dowiedzą się, że efektywność energetyczna i walka o obniżenie emisji CO2 są ściśle powiązane z ochroną powietrza i zmianami klimatycznymi. Na problemy z zanieczyszczeniem powietrza i redukcją emisji CO2 odpowiedzią jest rozwój instalacji wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE).
Podczas przystanku piątego uczestnicy zapoznają się z Polskimi innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi związanymi
z wykorzystaniem OZE. Podczas przystanku piątego zaprezentowane zostaną także działania Warszawy na rzecz promowania
i wdrażania instalacji  wykorzystujących  odnawialne źródła energii
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - dlaczego w ogóle o tym mówić, skoro jest dobrze tak jak jest. Środowisko cierpi
z powodu ciągłego spalania i dostających się do atmosfery produktów ubocznych spalania. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że istnieje realna szansa na zainstalowanie u siebie w domu odnawialnego źródła energii. Nic bardziej mylnego. W chwili obecnej w naszym kraju i w Warszawie istnieje szereg programów, z których można uzyskać znaczne dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Ponadto uczestnicy wycieki zapoznają się z warszawskimi projektami promującymi rozwój OZE oraz zapoznają się z Polskimi innowacyjnymi rozwiązaniami w tym zakresie.

Przystanek szósty - Woda i Ścieki

Polska od 1990 roku jest postrzegana jako jeden z krajów, w których występuje deficyt wody. Jak ubogi jest nasz kraj pod względem zasobów wodnych ilustruje fakt, iż dostępne zasoby w przeliczaniu na jednego mieszkańca są o połowę mniejsze niż w  Hiszpanii i porównywalne do pustynnego Egiptu !!!
Dlatego tak ważna dla naszego kraju jest szeroko rozumiana ochrona wód. W naszym dobrze pojętym interesie jest zapewnienie jak najlepszej jakości oraz utrzymywanie ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi biologicznej.

Służyć mają temu działania techniczne i organizacyjno-prawne, których celem jest zachowanie lub przywrócenie wodom naturalnym pełnej przydatności jakościowej oraz utrzymanie równowagi bilansu wodno-gospodarczego kraju. Podstawę prawną ochrony wód przed zanieczyszczeniem stanowi prawo wodne, którym jest zbiór przepisów określających m.in.: zasady klasyfikacji wód w zależności od stopnia ich zanieczyszczenia, warunki odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i kanalizacji miejskiej, kary nakładane na zakłady odprowadzające do wód nadmierne ilości zanieczyszczeń, zasady ustanawiania stref ochronnych ujęć i źródeł wody.

Na ekspozycji dotyczącej obszaru wodno-ściekowego zobaczymy nowoczesne technologie i urządzenia do oczyszczania ścieków. Poznamy sposoby i możliwości odzyskiwania wody deszczowej. Ponadto odwiedzający wystawę dowiedzą się w jaki sposób racjonalnie gospodarować wodą w gospodarstwie domowym oraz do czego i w jaki sposób wykorzystać wodę deszczową.  Uczestnicy wystawy dowiedzą się ponadto jak Warszawa dba o Wisłę i Bałtyk oraz skąd się bierze woda w kranie.  W ramach przystanku szóstego zaprezentowane zostaną warszawskie projekty związane z ochroną wód i  przygotowaniem wody do picia w nawiązaniu do nowoczesnych Polskich technologii związanych z gospodarką wodno-ściekową.

 

ZAPRASZAMY!

źródło:  UM Warszawa, https://infrastruktura.um.warszawa.pl/zielony-klimat

Naukowcy o tym, co przeciętny Kowalski może zrobić na rzecz klimatu
wtorek 2013-11-12

 

Gaśmy niepotrzebne żarówki, zamieńmy auto na rower, ograniczmy konsumpcję. Drobne zmiany codziennych nawyków nie powstrzymają globalnego ocieplenia, ale zmieniają nasz sposób myślenia i najbliższe otoczenie - przekonują polscy naukowcy.

Każdy może mieć drobny wkład w przeciwdziałanie zmianom klimatu - uważa profesor nauk o ziemi, Zbigniew W. Kundzewicz z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu i z Poczdamskiego Instytutu Badania Skutków Zmian Klimatu w Niemczech.

„Skuteczne przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu wymaga ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększonego wiązania dwutlenku węgla przez nowe lasy. Swoją cegiełkę możemy dołożyć oszczędzając energię, gasząc niepotrzebne żarówki czy używając żarówek energooszczędnych. Warto też szukać współkorzyści, np. dostrzec, że w porównaniu z jazdą samochodem, jazda rowerem jest tańsza, zdrowsza i bardziej przyjazna środowisku, a zatem i klimatowi” – tłumaczył w rozmowie z PAP.

Z kolei profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, dr hab. Zbigniew Karaczun radzi, by nie wstawiać ciepłych rzeczy do lodówki i gotować w garnkach pod przykryciem. "Gotujmy też tylko taką ilość wody, jaka jest nam potrzebna, a nie więcej. Kiedy pracujemy przy biurku, zapewnijmy sobie tyle światła, żeby mieć komfort, i nie oświetlajmy niepotrzebnie całego mieszkania. Nie zostawiajmy urządzeń na noc w trybie czuwania, który również zużywa energię" - dodaje. Jego zdaniem, aby przeciwdziałać globalnemu ociepleniu, potrzebne są zmiany systemowe. "Nie należy jednak lekceważyć wspólnego efektu wielu drobnych działań, nawet pozornie banalnych, które jednak zmierzają do efektywnego wykorzystania energii i oszczędności” – podkreśla naukowiec.

Takie zachowania świata nie zmienią, ale wpływają na sposób myślenia innych ludzi i zmieniają kulturę otoczenia – zauważa fizyk i dziennikarz, dr Marcin Popkiewicz. „Jeśli jeździmy samochodem, domagamy się nowych dróg, autostrad i parkingów. Kiedy jednak po mieście poruszamy się rowerem, to - jako wyborcy – zaczynamy oczekiwać od urzędników rozbudowy rowerowych ścieżek, z których później korzysta coraz więcej ludzi. Wtedy pojawia się efekt kuli śnieżnej, gdyż coraz większa grupa oczekuje, że miasto będzie dla ludzi, a nie dla samochodów. Na tysiąc mieszkańców Berlina czy Wiednia przypada połowa tej liczby samochodów, jaką mamy w Warszawie czy Krakowie. W Kopenhadze samochód to wręcz margines. Zastanówmy się, czy chcemy iść w stronę Wiednia i Kopenhagi, czy Warszawy i zakorkowanej Moskwy?” – pyta dr Popkiewicz.

To, ile emisji dwutlenku węgla do atmosfery wymusza nasz styl życia - to, jak mieszkamy, czym jeździmy czy jak się odżywiamy - można sprawdzić za pomocą specjalnego kalkulatora na stronie http://ziemianarozdrozu.pl/kalkulator

To internetowe narzędzie pozwala też porównać własne emisje dwutlenku z emisjami przeciętnego Polaka czy średnią światową. "Weźmy Kowalskiego, który prowadzi tzw. american lifestyle - mieszka w dużym domu wraz z żoną i jednym dzieckiem, jeździ terenówką, często lata samolotem i konsumuje dużo dóbr. Jego styl życia oznacza wysokie zużycie energii i generuje wysoką emisję, ok. 30 ton dwutlenku węgla na osobę rocznie, podczas gdy średnia polska wynosi ok. 8 ton. Na kalkulatorze można sprawdzić, w jakich dziedzinach życia mamy największe emisje, i coś z tym robić” – dodaje dr Popkiewicz. Jego osobiste emisje wynoszą nieco ponad 5 ton dwutlenku węgla. "A uważam, że żyję wygodnie, przyjemnie i w zgodzie z własnym światopoglądem" – podkreśla fizyk.

"Co może zrobić Kowalski, Nowak i... Tryjanowski – zastanawia się biolog środowiskowy, dyrektor Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. Piotr Tryjanowski. – Hmm..., ciśnie mi się na usta zupełnie filozoficzna odpowiedź: rozwijać cnoty przezorności i roztropności, obserwować świat dookoła i nie popadać w powszechną postawę +kasa przede wszystkim+. Po przecież nadmiar spalanej energii etc. bierze się z nadmiaru produkcji, choćby pogodni za nowymi gadżetami, czy coraz intensywniejszym rolnictwem. A tyle jedzenia się marnuje!”. Źródło:PAP - Nauka w Polsce

Festiwal Klimat na zmiany: dialog między światem nauki, a obywatelami
piątek 2013-11-08

Zmiany klimatyczne dotykają każdego z nas, dlatego też szeroka debata społeczna na ten temat wydaje się być niezbędna.

Obrady największej międzynarodowej konferencji klimatycznej COP-19, będą odbywać się za zamkniętymi drzwiami, więc Festiwal Klimat na zmiany to jedna z nielicznych okazji do nawiązania bezpośredniego dialogu pomiędzy światem nauki i polityki a obywatelami.

Festiwal Klimat na zmiany to trzy dni niezapomnianych wrażeń filmowych, jak również towarzyszących im debat i spotkań z twórcami, ekspertami w dziedzinie zmian klimatycznych i ochrony środowiska oraz międzynarodowymi delegatami COP-19. Obecność decydentów i ekspertów z całego świata gwarantuje wysoką temperaturę dyskusji na tak ważne, a jednocześnie często kontrowersyjne tematy. Festiwal Klimat na zmiany będzie nie tylko wydarzeniem kulturalnym, ale także miejscem wymiany poglądów na temat zielonych idei, ochrony środowiska naturalnego oraz problemów i rozwiązań prezentowanych podczas Szczytu Klimatycznego ONZ.

Przez trzy dni mieszkańcy stolicy będą mieli wyjątkową szansę obejrzeć pokazywane w Polsce po raz pierwszy najnowsze produkcje dokumentalne ze świata, poruszające problemy ekologiczne i środowiskowe. Atrakcyjny program filmowy został przygotowany przez Artura Liebharta, dyrektora PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL, jednego z najważniejszych w Polsce festiwali filmowych od lat promującego ideę Klimatu na zmiany i filmy o tematyce ekologicznej oraz organizującego program edukacji poprzez film dokumentalny Akademia PLANETE+ DOC.

Podczas Festiwalu Klimat na zmiany w ustawionym przed Pałacem Kultury i Nauki namiocie o niebagatelnej powierzchni 1350 metrów kwadratowych codziennie spotka się ponad 1000 osób, aby porozmawiać na tematy związane z klimatem oraz zobaczyć najciekawsze produkcje filmowe ze świata związane z zieloną tematyką. Codziennym projekcjom będą towarzyszyły debaty i spotkania z zaproszonymi gośćmi.

Festiwal Klimat na zmiany odbędzie się w dniach 15-17 listopada w ramach Szczytu Klimatycznego ONZ w Warszawie


Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny

Szczegółowy program już wkrótce na: www.facebook.com/festiwalklimatnazmiany.

Organizatorami Festiwalu Klimat na zmiany są: Akademia PLANETE+ DOC, Urząd m. st. Warszawy oraz Against Gravity.

Patronami medialnymi są: TVP2, TVP Kultura, Planete+, Gazeta Wyborcza, Gazeta.pl, METRO, AMS, Polskie Radio Trójka, Aktivist, Kultura Liberalna, Ekologia.pl.

Partnerami Festiwalu są: Fundacja im. Heinricha Bölla, STENA.

 

Źródło: ekologia.pl

Portugalski projekt zwycięzcą w europejskim konkursie na najlepsze rozwiązanie w dziedzinie klimatu
czwartek 2013-11-07


Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj zwycięzcę konkursu „Świat, jaki lubisz” na najlepsze rozwiązania problemu zmiany klimatu. Portugalski projekt „Zasiane Bioróżnorodne Pastwiska” zwyciężył ze względu na innowacyjne rozwiązania w zakresie ograniczania emisji dwutlenku węgla, erozji gleby i ryzyka dzikich pożarów, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności pastwisk.

Europejska komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard ogłosiła zwycięzcę podczas ceremonii wręczenia nagród Sustainia w Kopenhadze. Komisarz stwierdziła: Gratuluję projektowi „Zasiane Bioróżnorodne Pastwiska”! Jest on doskonałym przykładem tego, w jaki sposób praktyczne rozwiązania w dziedzinie klimatu mogą również przynieść oszczędności finansowe, tworzyć miejsca pracy i wzrost gospodarczy. Bardzo ucieszyliśmy się z tak dużej liczby innowacyjnych projektów z całej Unii Europejskiej zgłoszonych do konkursu „Świat, jaki lubisz”. Nadszedł czas, aby zwiększyć skalę rozwiązań w dziedzinie klimatu, tak aby stworzyć świat, jaki lubimy, z klimatem, który nam odpowiada.

W projekcie „Zasiane Bioróżnorodne Pastwiska” uczestniczy ponad 1000 portugalskich rolników, którzy otrzymują mieszanki nasion dostosowane do poszczególnych rodzajów gleby, co przyczynia się do zwiększenia odporności gleby w przypadku zachwiania równowagi w środowisku. Projekt, promowany przez organizację Terraprima, doprowadził do poprawy żyzności gleby, retencji wody i odporności na erozję oraz przyczynił się do zwiększenia wydajności pastwisk w wielu regionach Portugalii.

Konkurs jest częścią ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej Komisji Europejskiej „Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci odpowiada”, w ramach której promuje się praktyczne, innowacyjne i oszczędne rozwiązania kwestii zmiany klimatu.

Wykonawcy projektu „Zasiane Bioróżnorodne Pastwiska” będą mieli możliwość nagrania profesjonalnego spotu wideo i otrzymają wsparcie pozwalające na jego promocję w mediach europejskich.

 

Podczas ceremonii uhonorowano także projekty, które zajęły dwa kolejne miejsca:

Airport Carbon Accreditation(akredytacja w zakresie emisji dwutlenku węgla w portach lotniczych): Europejski projekt współpracy między 75 europejskimi portami lotniczymi zarządzany z Brukseli, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2. Program został zainicjowany przez Międzynarodową Radę Portów Lotniczych ACI Europe w 2009 r.

Energooszczędne domy dla każdego: polska organizacja „Dworek Polski” oferuje w ramach projektu tradycyjne polskie domy o niskim zużyciu energii w przystępnych cenach.

Zwycięzca konkursu został wybrany przez komisję przyznającą nagrody Sustainia, w skład której weszli komisarz Connie Hedegaard, były gubernator stanu Kalifornia - Arnold Schwarzenegger, były premier Norwegii - Gro Harlem Brundtland oraz Przewodniczący Komisji ONZ ds. Klimatu dr Rajendra Pachauri.

Partner kampanii - Sustainia - jest międzynarodową inicjatywą na rzecz zrównoważonego rozwoju, której przewodniczy Arnold Schwarzenegger.

---------------------------------------------------------

 

 

Kampania i konkurs „Świat, jaki lubisz”

Konkurs „Świat, jaki lubisz” zgromadził twórcze umysły z całej UE, aby przetestować ich innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. W internetowym głosowaniu można było wybrać swojego faworyta spośród 269 projektów. Najlepsze wybrane projekty zostały następnie przedstawione komisji przyznającej nagrody Sustainia.

Od momentu uruchomienia w październiku 2012 r. kampania „Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci odpowiada” dotarła do milionów Europejczyków. Przyciągnęła ona ponad 65 000 zwolenników w mediach społecznościowych i uzyskała poparcie ponad 230 organizacji partnerskich w UE oraz znanych osobistości, w tym Sekretarza Generalnego ONZ Bana Ki-moona oraz nagradzanego aktora Colina Firtha.

Konkursy krajowe

Oprócz ogólnego zwycięzcy konkursu wyłoniono także laureatów krajowych w pięciu państwach docelowych kampanii – w Bułgarii, na Litwie, w Polsce, Portugalii i we Włoszech.

Zwycięzców krajowych ogłoszono 1 października 2013 r. „Zasiane Bioróżnorodne Pastwiska” i „Energooszczędne domy dla każdego” wygrały odpowiednio w Portugalii i w Polsce. Zwycięskie projekty w pozostałych państwach:

W Bułgarii: projekt społecznej inicjatywy kompostowania, który doprowadzi do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród obywateli;

Na Litwie: projekt przyczyniający się do zmniejszenia ilości odpadów przez przekształcanie przedmiotów, które w przeciwnym razie zostałyby wyrzucone, w biżuterię i akcesoria;

We Włoszech: projekt mieszkaniowy, w którym wykorzystuje się wyłącznie odnawialne źródła energii przy niskich cenach zakupu.

Dla zwycięzców krajowych nagrodą jest przeprowadzana w ciągu obecnego miesiąca kampania billboardowa w stolicach ich państw.

Więcej informacji na temat kampanii i konkursu:

http://world-you-like.europa.eu/pl/

https://www.facebook.com/EUClimateAction

https://twitter.com/EUClimateAction #worldulike

 

Więcej informacji na temat ceremonii przyznania nagród Sustainia: http://www.sustainia.me/

Projekt ustawy o OZE może być procedowany nawet przez kilka lat
czwartek 2013-11-07

Patrząc na dotychczasowe tempo prac można stwierdzić, że nowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii może być procedowany nawet przez kilka lat – powiedział Waldemar Pawlak, podczas Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej w Olsztynie.

Oczekiwany przez branżę projekt ustawy o OZE był gotowy w październiku 2012 r., jednak nie udało się go przekazać Parlamentowi do dalszych prac ze względu na opór Ministerstwa Finansów. Jak wspominał Waldemar Pawlak, resort protestował przeciwko zbyt dużym kosztom systemu wsparcia, co było dość paradoksalne. Jak zauważył były premier, im więcej inwestycji i nowych instalacji, tym większe dochody podatkowe dla państwa oraz korzyści dla Polaków.

Były wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak, który pracował nad ostatnią wersją projektu ustawy o OZE, również odniósł się do problematyki kosztów produkcji energii mówiąc, że odnawialne źródła energii są obecnie tylko pozornie droższe od elektrowni konwencjonalnych. – Biorąc pod uwagę korzyści ekologiczne, zdrowotne i ekonomiczne, ta cena nie wydaje się już tak duża – zauważył Mieczysław Kasprzak.

Kolejne miesiące braku ustawy o OZE mają wymierne negatywne skutki dla tego sektora w Polsce. Ten problem poruszył Jacek Pierzyński, doradca zarządu BOŚ Banku, który powiedział, że na początku tego tygodnia bank zamknął projekt dofinansowania dla 700 producentów rolnych, którzy dzięki inwestycjom ekologicznym mieli szanse stworzyć nowe miejsca pracy i pobudzić lokalne przedsiębiorstwa. Tak się jednak nie stanie przez brak odpowiednich przepisów prawnych, które uniemożliwiają zaplanowanie zysków z inwestycji i blokują przyznawanie kredytów.

Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki tłumaczył, że nowy projekt ustawy o OZE, który ma za zadanie zrównoważony rozwój tego sektora, zostanie niedługo przygotowany. – Cel na rok 2020 jest możliwy do zrealizowania głównie dzięki energii wiatrowej i biomasie. Obecny system preferuje duże instalacje OZE, które ograniczają możliwości rozwoju małych elektrowni. Z kolei system aukcyjny dedykowany instalacjom do 1 MW ten problem rozwiązuje – podkreślił Janusz Pilitowski, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki.

Wiele samorządów dostrzega korzyści wynikające z rozwoju OZE. – Gmina Olsztyn aktywnie stara się korzystać z odnawialnych źródeł energii. Przykładowo, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zainstalowało w swojej elektrociepłowni biomasę. Mamy też instalacje do spalania paliwa alternatywnego. Cieszymy się, że będziemy mogli w jeszcze większym zakresie korzystać ze środków unijnych na OZE w ramach nowej perspektywy finansowej UE. Jest to konieczne, abyśmy mogli oddychać czystym powietrzem – przekonywał prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, który objął konferencję patronatem honorowym.

– Warto zachęcać polskie samorządy do produkcji energii elektrycznej z OZE na własne potrzeby, ponieważ jest to tańsze rozwiązanie niż kupno energii z sieci. Energia odnawialna jest w niewielkim stopniu wykorzystywana przez człowieka. Rozwój OZE jest nie tylko koniecznością w związku z celami UE, ale przede wszystkim nakazuje to zdrowy rozsądek – stwierdził Waldemar Pawlak. - Warto dziś budować małe instalacje OZE i przygotowywać duże projekty inwestycyjne. Jednak z ich realizacją trzeba czekać na nowe regulacje prawne – dodał były premier Waldemar Pawlak.


Źródło: Polski Kongres Energii Odnawialnej

Dariusz Szwed, Zielony Instytut: czas się wycofać z ogrzewania węglem
czwartek 2013-11-07

Wycofanie się w ciągu kilku lat z palenia węglem w domowych piecach musi uwzględniać wsparcie dla osób uboższych - mówi dla portalu wnp.pl Dariusz Szwed, przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu.


Jak się Pan odnosi do zamysłu zakazu ogrzewania domów węglem?

- Węgiel spalany w domowych piecach zagraża życiu i zdrowiu wszystkich. Europejska Agencja Środowiska ogłosiła niedawno, że w rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast Kraków plasuje się na 3 miejscu w Unii Europejskiej, po bułgarskich miastach Pernik i Płowdiw.

Ale w pierwszej dziesiątce znalazły się także Nowy Sącz (6) oraz po kolei Gliwice, Zabrze, Sosnowiec i Katowice (7-10) - wszystkie w województwie śląskim. Oddychanie w Krakowie jest jak wypalenie 2500 papierosów rocznie.

Badania pokazują, iż zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym w stolicy Małopolski jest przyczyną od 300 do 600 zgonów rocznie oraz powoduje choroby układu krążenia, zawały serca i udary mózgu, przewlekłe choroby układu oddechowego (np. astmę u dzieci), nowotwory i zwiększoną umieralność noworodków oraz niską masę urodzeniową.

Piece na paliwa stałe są największym źródłem zanieczyszczeń - np. 42 proc. pyłu PM10 (particulate matter 10 - wszystkie cząstki o wielkości 10 mikrometrów lub mniejsze) pochodzi z domowych palenisk.

A samochody i przemysł?

- Przemysł lokalny to 23 proc., napływ spoza Krakowa - między innymi ze Śląska - to kolejne 19 proc., natomiast samochody ok. 16 proc. W przypadku benzoapirenu węgiel jest także trucicielem numer 1: odpowiada za 68 proc. emisji pod Wawelem.

Ogrzewanie węglem jest najtańsze...

- Wycofanie się w ciągu kilku lat z palenia węglem w domowych piecach musi oczywiście uwzględniać wsparcie dla osób uboższych. Na przykład na docieplenie budynków, podłączenie do miejskich sieci ciepłowniczych oraz dopłaty na przejście na czystsze paliwa - w tym prąd i ciepło ze źródeł odnawialnych.

A skąd wziąć na to pieniądze?

- Do wsparcia tych inwestycji wykorzystać musimy środki unijne 2014-2020 oraz środki z funduszy ochrony środowiska: Narodowego i wojewódzkich.

Mamy prawo oddychać czystym powietrzem a władze samorządowe i rząd mają obowiązek realizować politykę, która w ciągu kilku lat oczyści atmosferę w naszych miastach.

Źródło:www.wnp.pl